Πανελλήνια Ομοσπονδία Καλλισθενικής?

by Electra Radioti
Fitnovation Gym 1st Floor

Γιατί δεν υφίσταται Πανελλήνια Ομοσπονδία Καλλισθενικής? Και τι γίνεται με την “Παγκόσμια Ομοσπονδία” Καλλισθενικής? Πώς γίνεται να υπάρχουν δύο “Παγκόσμιες Ομοσπονδίες”? Δείτε το ακόλουθο βίντεο.

https://youtu.be/F8mfRxxHqZM

Γεια σας, παιδιά!
Σε αυτό το βίντεο εξηγώ γιατί, προς το παρόν και για αρκετά χρόνια ακόμα, δεν είναι δυνατή η σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καλλισθενικής, αλλά και πώς γίνεται να υπάρχουν ήδη δύο (!!) “Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Καλλισθενικής” στον ίδιο πλανήτη, παρ’ όλο που καμμία από αυτές δεν είναι αθλητική ομοσπονδία και καμμία δεν έχει ειδική αθλητική αναγνώριση, μιας και η Καλλισθενική ούτε στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ούτε υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής (αληθινή) Παγκόσμια Ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

www.fitnovation.gr
www.calisthenicsassociation.org

Σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, Νόμος 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 121/17.06.1999) με τις τροποποιήσεις του Νόμου 3057/2002.
Όσον αφορά τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό:
-Αθλητικό σωματείο είναι η ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών ορίζεται σε είκοσι (20).
-Αθλητική ένωση είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών σωματείων (νπιδ) που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, με σκοπό την υποβοήθηση και ανάπτυξή του στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της και μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωματεία του οικείου κλάδου άθλησης τα οποία έχουν την έδρα τους στον ίδιο νομό. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επιτρέπεται να ιδρύεται μία μόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε αθλητικής ένωσης ορίζεται σε δέκα (10).
-Αθλητική Ομοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων (νπιδ) που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, έχει σκοπό την καλλιέργεια και την ανάπτυξή του σε όλη την χώρα.
Για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση μίας (1) μόνο ομοσπονδίας για όλη την χώρα, η οποία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς. Η έδρα της ορίζεται από το καταστατικό της. Επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις μία ομοσπονδία να περιλαμβάνει και άλλα αθλήματα ή κλάδους άθλησης, εκτός από το βασικό άθλημα ή κλάδο άθλησης, εφόσον τα αθλήματα και οι κλάδοι δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν σε ξεχωριστή ομοσπονδία.
Για την σύσταση ομοσπονδίας απαιτούνται αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητικών σωματείων ή πέντε (5) τουλάχιστον αθλητικών ενώσεων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης, επιδεικνύοντας αγωνιστική δραστηριότητα.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να παρέχεται σε αθλητική ομοσπονδία, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. αυτής, ειδική αθλητική αναγνώριση, ιδίως αν για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την Δ.Ο.Ε..
Για να αναγνωρισθεί αυτοτελής ομοσπονδία αθλήματος ή κλάδου άθλησης, που αποχωρίζεται από την ομοσπονδία στην οποία είχε αρχικά υπαχθεί, απαιτείται:
α) το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα ομοσπονδία να περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και
β) να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσμια ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία να υπάγεται διεθνώς το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης.

Related Posts

Leave a Comment